Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

NBI Bygg AB (Org. nr: 556415-8979)
Forskargatan 1
275 37 Sjöbo

Syfte

NBI värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

NBI behandlar personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot kunder, leverantörer, personal och myndigheter. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.
Om vi samlar personuppgifter i syfte att skicka dig direktmarknadsföring har du rätt att motsätta dig detta. Information om hur du motsätter dig behandlingen av personuppgifterna framgår vid tillfället för insamling och vid varje marknadsföringstillfälle.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress och foto.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar främst uppgifter om egna anställda, arbetssökande, kunder och leverantörer. Det vanligaste ändamålet som vi behandlar personuppgifter för, är för att dokumentera, administrera och fullgöra avtal som vi har eller avser att skriva med personer, organisationer eller företag.

Vi behöver också behandla personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara att uppfylla kraven enligt bokförings- och skattelagstiftningen.

Vi behandlar även personuppgifter då vi bedömt att det är nödvändigt för ändamålet och där vi efter en intresseavvägning har bedömt att vårt intresse väger tyngre än personens egna intresse och rättigheter. När vi har berättigat intresse kan vi behandla personuppgifter för att t.ex. komma i kontakt med nya leverantörer. Önskar du att inte bli kontaktat kan du meddela oss detta.

I vissa fall behöver vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Vi kommer då att be dig samtycka till att vi behandlar uppgifterna för det specifika ändamålet. Det gäller exempelvis när du tar kontakt via webbformulär eller när du lämnar så kallade känsliga personuppgifter. Du kan när som helst ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat. Vi kommer då inte att fortsätta behandla dessa uppgifter om vi inte har en annan grund för behandlingen. Om du tar tillbaka ett samtycke kan det påverka vissa avtalsvillkor och vår framtida kommunikation med dig.

Vid besök på våra webbsidor används s.k. cookies och loggfiler. Dessa används för att erbjuda en bra upplevelse av webbtjänsterna, att mäta hur tjänsterna används samt för felsökning. Vill du inte att cookies ska användas stänger du av detta i webbläsaren.

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett giltigt avtal. Därefter sparar vi uppgifterna så länge de behövs med hänsyn till garantier, regler om preskription eller annan lagstiftning, som till exempel bokförings- och skattelagstiftningen.

Om du inte har ett avtal med oss, men till exempel har ansökt om en anställning, sparar vi normalt uppgifterna i högst tre månader. Om ett samtycke lämnats kan uppgifterna sparas under längre tid enligt den information som ges i samband med samtycket.

Överföring till och behandling av personuppgifter utanför EU/ESS-området

Vi kan i vissa fall behandla eller lagra personuppgifter utanför EU/ESS-området. Sådan överföring får dock endast ske om (1) landet har adekvat skyddsnivå för personuppgifter enligt beslut meddelat av EU-kommissionen som omfattar behandlingen av personuppgifter, (2) om NBI säkerställer att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats, såsom standardiserade dataskyddsbestämmelser, som antagits av EU-kommissionen, eller (3) om något annat undantag i tillgänglig lagstiftning möjliggör överföringen.

Rätten till din egna information

Du har rätt till kontroll över dina egna uppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.
Om det visar sig att vi behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna, det beror i så fall på att vi behöver spara uppgifterna på grund av avtalsförhållande eller lagstiftning.

Om vi behandlar en uppgift om dig med stöd av berättigat intresse kan du invända mot denna behandling. För att vi då ska fortsätta behandlingen måste vi kunna visa att vi har berättigade skäl för behandlingen och att de skälen väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

Om du har klagomål på hur vi behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

Dataskydd

Vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi strävar alltid efter att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt och vi anonymiserar dina uppgifter när det är möjligt. Om en samarbetspartner behandlar personuppgifter åt oss, ett så kallat personuppgiftsbiträde, måste den alltid förbinda sig att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå och att vidta motsvarande skyddsåtgärder.

Ändringar i integritetspolicyn

Senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid på vår webb och intranät.

Kontakt

Frågor kring din integritet hanteras genom integritet [snabel-a] nbibygg.se eller 0416-775200.